Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Διαδικασίες ωρίμανσης μεταβίβασης ακινήτων

Πρωταρχικό ρόλο στη μεταβίβαση ενός ακινήτου, είναι η προσεκτική προετοιμασία του και η δημιουργία φακέλου που περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών που το αφορούν. Η έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου, αποτελεί κύριο κορμό της διαδικασίας, χωρίς όμως να περιλαμβάνει έλεγχο για την τεχνική ορθότητα των τίτλων, την ορθή φορολογική καταχώρηση της ιδιοκτησίας (Ε9) και την ορθή κτηματολογική αναφορά. Η δήλωση των επιφανειών του ακινήτου στον αρμόδιο Δήμο, οι τυχόν απαιτούμενες τακτοποιήσεις, η επισήμανση κοινόχρηστων χώρων και υποχρεώσεων, προτείνεται να προλαμβάνονται πριν τη διάθεση του ακινήτου στην αγορά, προκειμένου να μην υπάρχει άσκοπη ταλαιπωρία και εκκρεμότητες, που καλούνται συνήθως να αντιμετωπιστούν, λίγο πριν την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης. Επιπλέον, καθιστούν το ακίνητο ανταγωνιστικότερο στην αγορά, εφόσον με την προετοιμασία του, αποφεύγονται καθυστερήσεις και η μεταβίβαση πραγματοποιείται σε ελάχιστο χρόνο, με την ελάχιστη δυνατή αναστάτωση και φόρτο γραφειοκρατίας. Η εταιρεία αναλαμβάνει την κατάρτιση ολοκληρωμένου φακέλου για την κάθε ιδιοκτησία, καθιστώντας την ώριμη και έτοιμη προς μεταβίβαση ανά πάσα στιγμή.

Διοίκηση και διαχείριση κατασκευών

Η διοίκηση και διαχείριση κατασκευών αποτελεί αντικείμενο που έχει αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα τα τελευταία έτη, εφόσον έχει αντίκτυπο στο χρόνο, στο κόστος και στο ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται. 

Η διοίκηση της κατασκευής περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων για την πορεία της, την πολυεπίπεδη παρακολούθηση των εργασιών, την επίλυση τεχνικών προβλημάτων και την ενημέρωση του κυρίου του έργου.

Η διαχείριση της κατασκευής περιλαμβάνει προτάσεις για τη βελτιστοποίηση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, την παρακολούθηση της αγοράς για τον εντοπισμό αλλαγών και την τήρηση του οργανογράμματος.

Η εταιρεία αναλαμβάνει τη διοίκηση και τη συνολική παρακολούθηση της πορείας των εργασιών, την παρουσίαση προτάσεων διαχείρισης και εκμετάλλευσης και τον έλεγχο της υλοποίησης αυτών.

Διαχείριση και διαχωρισμός ακίνητης περιουσίας

Η εθνική νοοτροπία είναι συνυφασμένη με την ακίνητη περιουσία με πολλούς ιδιοκτήτες να εγκλωβίζονται, έχοντας στην κατοχή τους κληρονομικά ακίνητα με πολλούς συνιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα αυτά να παραμένουν ανενεργά, φορολογικά επιβαρυντικά και μη εκμεταλλεύσιμα. Οι προτάσεις διαχωρισμού αποτελούν καίριο βήμα για την απεμπλοκή του ακινήτου, καθιστώντας το εκμεταλλεύσιμο και ικανό να παράγει ακίνητο για το σύνολο των συνιδιοκτητών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συναίνεση και η διάθεση για εξεύρεση λύσης για όλους. Η εταιρεία, αναλαμβάνει τόσο τη σύνταξη προτάσεων για διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, όσο και τις προτάσεις για το διαχωρισμό τους.

Κτηματολόγιο

Η κτηματολογική αναφορά του ακινήτου είναι κρίσιμη για την ιδιοκτησιακή υπόστασή του, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη θέση του, την επιφάνειά του, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και αποτελεί προαπαιτούμενο για την ωριμότητά του. Η μελλοντική σύνδεσή του με το περιουσιολόγιο καθιστά την ορθότητα των πληροφοριών καθοριστική. Ειδικότερα, για τα γήπεδα, ο χαρακτηρισμός τους στα πλαίσια των δασικών χαρτών είναι καταλυτικός για τη μεταβίβασή τους. Η ενασχόληση της εταιρείας ενεργά στις κτηματολογικές δηλώσεις, προσφέρει τη δυνατότητα να αναλαμβάνονται πλήρως νέες δηλώσεις, επικαιροποιήσεις στοιχείων, αιτήσεις επανεξέτασης στοιχείων, διορθώσεις και ενστάσεις στα πλαίσια των κτηματολογικών αναφορών.

Υποστήριξη προς νομικούς, λογιστές και συμβολαιογράφους

Η πιο συχνή εμπλοκή επαγγελματιών στην ακίνητη περιουσία είναι αυτή των νομικών, των λογιστών και των συμβολαιογράφων. Η εταιρεία παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στο σύνολο των επαγγελματιών, σε εταιρικό επίπεδο, για την εξυπηρέτηση των τεχνικών αναγκών.

Δασικοί χάρτες

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών προκάλεσε αναστάτωση σε ένα ομιχλώδες καθεστώς των προηγούμενων ετών, όπου οι περιπτώσεις αντιμετωπίζονταν αποσπασματικά και μεμονωμένα, με εξαιρετικούς χρόνους αναμονής. Πλέον, η περίοδος των ενστάσεων έχει παρέλθει και αναμένεται η εξέταση και τα αποτελέσματα των αρμόδιων επιτροπών ενστάσεων. Η τήρηση των προθεσμιών που τίθενται κατά περιόδους, είναι κρίσιμη για την υποβολή ενστάσεων και η παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων είναι διαδικασία που καλύπτεται πλήρως από την εταιρεία.