Υπηρεσίες επίβλεψης

Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών

Η επίβλεψη των οικοδομικών εργασιών στην πλειονότητα των περιπτώσεων, εκτελείται από τον ορισμένο ως επιβλέποντα μηχανικό από την άδεια δόμησης. Σε πολλές περιπτώσεις πάραυτα, είναι απαιτητή η επισταμένη επίβλεψη στο σύνολο ή σε τμήμα του οικοδομικού έργου. Επιπλέον, σε οικοδομικές εργασίες μικρής έκτασης, η παρακολούθηση των συνεργείων είναι απαραίτητη για τεχνικά άρτιο αποτέλεσμα, αποφεύγοντας κακοτεχνίες και εσφαλμένες εφαρμογές υλικών από τα συνεργεία. Η εταιρεία καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων της επίβλεψης, με άρτια εκπαιδευμένους και έμπειρους μηχανικούς που ακολουθώντας τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, διασφαλίζουν βέλτιστο αποτέλεσμα.

Επίβλεψη εργολάβων και ανεξάρτητων συνεργείων

Στα πλαίσια των οικοδομικών εργασιών, πολλές φορές, είναι απαιτητή η επιμέρους επίβλεψη εργολαβικών συνεργείων καλύπτοντας το κενό της επιστημονικής/τεχνικής επίβλεψης των οικοδομικών εργασιών. Τα περισσότερα εργολαβικά συνεργεία στελεχώνονται από ανειδίκευτους εργάτες και επιστάτες, οι οποίοι δεν έχουν το κατάλληλο τεχνικό υπόβαθρο για την εκτέλεση των εργασιών. Η επίβλεψη αυτών, διασφαλίζει την τεχνική αρτιότητα της οικοδομικής επέμβασης, απαλλάσσοντας τον εργοδότη από περιττά έξοδα και την ευθύνη επίβλεψης των συνεργείων κατασκευής. Η εταιρεία προσφέρει ευέλικτες λύσεις επίβλεψης, για κάθε περίπτωση μεμονωμένα,  διατηρώντας τον έλεγχο και αναφέρεται στον εργοδότη για οποιαδήποτε θέμα προκύψει, κρίσιμο ή μη,  που αφορά στην εκτέλεση των εργασιών

Επίβλεψη χρονικού προγραμματισμού

Ο έλεγχος της τήρησης του χρονικού προγραμματισμού στοχεύει στην εύρυθμη πορεία του οικοδομικού έργου, αποφέρει βέλτιστο συντονισμό των συνεργείων κατασκευής και αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση του κόστους έναντι του χρόνου. Η κατάλληλη χρονική κατανομή των συνεργειών σε συνδυασμό με την παρακολούθηση του έργου σε μόνιμη βάση, αποφέρει συρρίκνωση κόστους, τήρηση των προθεσμιών και ευελιξία τεχνικών λύσεων για την αποφυγή χρονικών καθυστερήσεων.