Τεχνικές μελέτες

Τεχνικές πραγματογνωμοσύνες

Πραγματογνωμοσύνη είναι η τεκμηριωμένη εξέταση μιας υπόθεσης ή μιας κατάστασης πραγμάτων και δεδομένων από τεχνικό, σκοπεύοντας στη σύνταξη τεχνικής έκθεσης που περιλαμβάνει την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, το σχολιασμό των διαθέσιμων στοιχείων και τα συμπεράσματα αυτής. Για την πραγματογνωμοσύνη πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, αυτοψία, τοπογραφικές μετρήσεις και αποτυπώσεις, στατικές μελέτες, συλλογή επιπλέον στοιχείων, λήψη πληροφοριών από τους εμπλεκόμενους, έρευνα αγοράς, προτάσεις, καταλήγοντας σε απτό αποτέλεσμα.

Περιπτώσεις για τις οποίες γίνονται πραγματογνωμοσύνες

  • εκτιμήσεις αξίας ακινήτων
  • επιμετρήσεις τεχνικών εργασιών
  • αποτυπώσεις επιφανειών δομικών κατασκευών και γηπέδων
  • διαπιστώσεις κακοτεχνιών και η εκτίμηση του τρόπου και του κόστους αποκαταστάσεως τους
  • ερμηνεία φαινομένων τεχνικής φύσεως 
  • ερμηνεία πολεοδομικών διατάξεων και πολεοδομικής νομοθεσίας
  • πρόοδος έργου
  • έλεγχος τεχνικών μελετών
  • έλεγχος θορύβου ή ρυπάνσεως από τη λειτουργία εγκαταστάσεων
  • ιδιοκτησιακές διενέξεις

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διαδικασία σύνταξης πραγματογνωμοσύνης κινείται μέσω δικαστικής διαδικασίας και αποτελεί σημαντικό στοιχείο στις δικαστικές ενέργειες που ακολουθούν. Η βαρύτητα της πραγματογνωμοσύνης είναι εξαιρετική και είναι εμφανής η ανάγκη να αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής και επιμέλειας. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία σύνταξης έκθεσης πραγματογνωμοσύνης δύναται να κινηθεί σε ιδιωτικό επίπεδο, προκειμένου να αποτελέσει τεχνικό υποστηρικτικό στοιχείο, για δικαστικές διενέξεις.

Η εταιρεία έχει εξαιρετική εμπειρία στη σύνταξη πραγματογνωμοσυνών, τόσο μέσω διορισμού από δικαστήρια, όσο και μέσω ανάθεσης αυτών από ιδιώτες.

Τεχνικός και πολεοδομικός έλεγχος ακινήτων

Ο τεχνικός έλεγχος αποτελεί στοιχείο λεπτομερούς ανάλυσης των τεχνικών χαρακτηριστικών του ακινήτου από πολεοδομική, οικοδομική και νομική σκοπιά. Επίσης, ελέγχεται η νομιμότητα του ακινήτου, η αρτιότητα της εγκατάστασης και η λειτουργικότητα του ακινήτου. Εξετάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του ακινήτου, τα νομιμοποιητικά και ιδιοκτησιακά του έγγραφα (οικοδομικές άδειες, τίτλοι ιδιοκτησίας κτλ),  το καθεστώς αδειοδότησης και η συμμόρφωση με τους πολεοδομικούς κανόνες και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κάθε δραστηριότητα.

Ο τεχνικός έλεγχος, αποτελεί καίριο εργαλείο για την κατάσταση του ακινήτου, καθοδηγώντας τη λήψη αποφάσεων για αυτό. Η σύνταξή του απευθύνεται όχι μόνο στους ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά και στους πιθανούς αγοραστές, διότι περιέχουν όλα τα σημαντικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ακίνητο, όπως τις δυνατότητες αξιοποίησης της ιδιοκτησίας και τα προβλήματα/περιορισμούς που μπορεί να εμπεριέχει κ.α.

Πραγματοποιείται εντοπισμός και αξιολόγηση των κινδύνων και παρέχονται προτάσεις για τη διαχείρισή τους, για μια επικείμενη συναλλαγή/επένδυση. Η σύνταξη τεχνικού και πολεοδομικού ελέγχου ακινήτου παρέχει μια πλήρη επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης, της ευρύτερης περιοχής και των εγκαταστάσεων ενός ακινήτου, ενώ προβαίνει στην ανάλυση και ιεράρχηση των πιθανών κινδύνων.

Η εταιρεία συντάσσει τεχνικούς ελέγχους εξαιρετικής ποιότητας και λεπτομέρειας, καθοδηγώντας τον πελάτη στη λήψη της βέλτιστης απόφασης για το εκάστοτε ακίνητο.

Αρχιτεκτονικές μελέτες

Στις αρχιτεκτονικές μελέτες καθορίζονται η κάτοψη, οι διαστάσεις και η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου, ώστε να εκπληρώνονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι επιθυμίες του πελάτη. Ακόμα, καθορίζονται η κατάλληλη θέση και ο προσανατολισμός του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο και γίνεται κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό, ώστε να επιτευχθεί βέλτιστος ηλιασμός, φυσικός φωτισμός και αερισμός.

Η εταιρεία αναλαμβάνει τη σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών είτε μεμονωμένα είτε στα πλαίσια αδειών δόμησης.

Στατικές μελέτες

Η Στατική Μελέτη ενός κτηρίου, είναι μια αυτοτελής μελέτη με σκοπό τη διαστασιολόγηση και τον καθορισμό της θέσης των φέροντων στοιχείων μιας κατασκευής. Αποτελεί βασική μελέτη για τη στατική επάρκεια και τη δομική ασφάλεια της κατασκευής.

Η εταιρεία αναλαμβάνει τη σύνταξη στατικών μελετών είτε μεμονωμένα είτε στα πλαίσια αδειών δόμησης.

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες αποτελούν μια σειρά μελετών που καθορίζουν τις διατάξεις θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης, αποχέτευσης, πυροπροστασίας, εξαερισμού, ηλεκτρολογικών, ανελκυστήρων, εξοικονόμησης ενέργειας και θερμομόνωσης κτιρίων.

Η εταιρεία αναλαμβάνει τη σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικών μελετών είτε μεμονωμένα είτε στα πλαίσια αδειών δόμησης.

Μελέτες διαρρύθμισης και ανακαίνισης

Κατά τη διάρκεια ζωής ενός ακινήτου, εύλογη είναι η αλλαγή αναγκών του χρήστη, οδηγώντας στην τροποποίηση της διαρρύθμισης και της ήπιας ή ριζικής ανακαίνισης. Η εταιρεία παρέχει λύσεις αλλαγής της διάταξης των χώρων, προτείνει επιλογή υλικών για την τεχνική αρτιότητα της επέμβασης, καταρτίζει τις απαραίτητες μελέτες εφαρμογής διασφαλίζοντας τη λειτουργικότητα και την τεχνική επάρκεια.

Μελέτες χρονικού προγραμματισμού

Οι μελέτες χρονικού προγραμματισμού αποτελούν εργαλείο σχεδιασμού και παρακολούθησης του οικοδομικού έργου και παρέχουν εποπτεία της πορείας των τεχνικών εργασιών σε σχέση με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης. Με αυτό τον τρόπο γίνεται εξοικονόμηση χρόνου, κόστους και ανθρώπινου δυναμικού, βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητα των οικοδομικών εργασιών. Η εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως τη σύνταξη μελετών χρονικού προγραμματισμού, όπως και τον έλεγχο της τήρησής του κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών.

Τοπογραφικά διαγράμματα

Τα τοπογραφικά διαγράμματα αποτελούν την τεχνική κορωνίδα της έκδοσης αδειών δόμησης είτε πρόκειται για ανέγερση νέας κατασκευής είτε για τροποποίηση αυτής.  Επιπλέον, είναι απαραίτητα για πληθώρα περιπτώσεων τεχνικής υποστήριξης, όπως είναι η σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων, οι κτηματολογικές δηλώσεις, οι ενστάσεις σε δασικούς χάρτες, η ορθή δήλωση επιφανειών σε φορολογικό πλαίσιο, η εποπτεία της υφιστάμενης κατάστασης του ακινήτου, η τακτοποίηση κ.α. Η εταιρεία δύναται να αναλάβει τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για οποιαδήποτε ιδιοκτησία, ευθυγραμμισμένα με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.

Προϋπολογισμός τεχνικών εργασιών

Η σύνταξη προϋπολογισμού τεχνικών εργασιών περιλαμβάνει την προμέτρηση τόσο των υλικών όσο και της απαιτούμενης εργασίας, με απώτερο στόχο την κατάρτιση τεκμηριωμένου και ακριβούς προϋπολογισμού. Η ενημέρωση δύναται να αφορά είτε πληροφόρηση για ιδία χρήση προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την πορεία του έργου είτε για τραπεζικό δανεισμό, χωρίς να αποκλείονται πληθώρα έτερων απαιτήσεων για σύνταξη προϋπολογισμού. Η μακρόχρονη εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα εγγυάται την πληρότητα και την ακρίβεια της κατάρτισης έγκυρου και αξιόπιστου προϋπολογισμού τεχνικών εργασιών.