Υπηρεσίες ενεργειακής επάρκειας και αναβάθμισης

Ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων

Η ενεργειακή επάρκεια των κατασκευών αποτελεί πλέον προτεραιότητα των κατασκευών, εφόσον το κόστος της λειτουργίας του ακινήτου, οικιστικού ή επαγγελματικού, αποτελεί κύριο γνώμονα για την απόκτηση ή συντήρηση ενός ακινήτου. Η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται, ολοένα και περισσότερο, καίρια λόγω του οικονομικού αντίκτυπου που επιφέρει στον τελικό χρήστη. Κύριος γνώμονας της μίσθωσης και αγοράς ακινήτου αποτελεί η ενεργειακή επάρκειά του, ελαχιστοποιώντας το κόστος λειτουργίας. Η εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως :

  • Τη μελέτη των υφιστάμενων καταναλώσεων, επισημαίνοντας τους παράγοντες σπατάλης ενέργειας
  • Την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, όπου το ακίνητο κατατάσσεται σε ενεργειακή κλάση
  • Την πρόταση παρεμβάσεων, μεταβλητής κλίμακας, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες και απαιτήσεις του πελάτη
  • Την υλοποίηση των παρεμβάσεων είτε σε επίπεδο επίβλεψης, είτε πλήρους ανάληψης

Ανάληψη διαδικασιών ένταξης στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» και συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης παρεμβάσεων

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ», με τις διάφορες εκδοχές του, για σειρά ετών, αποτελεί το κύριο εθνικό εργαλείο για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και σύντομα αναμένεται η επέκτασή του σε επαγγελματικά ακίνητα. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργειακή βελτίωση της κύριας κατοικίας με προαπαιτούμενο τη νομιμότητα της κατασκευής. Ενδεικτικά οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι οι εξής :

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  • Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης
  • Σύστημα Zεστού Nερού Xρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
  • Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης – Αυτονόμησης (φωτοβολταϊκό, smart home, αναβάθμιση ανελκυστήρα, κλπ)

Η εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία της υποβολής αίτησης, το ρόλο του συμβούλου έργου, την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του ακινήτου, την έκδοση της απαιτούμενης άδειας εργασιών μικρής κλίμακας, την επικούρηση στην επιλογή των συνεργείων ή την πλήρη ανάληψη της υλοποίησης των παρεμβάσεων. Η μακρόχρονη εμπειρία και η ενασχόληση με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» από το 2012 σε συνδυασμό με την ένταξη περίπου 50 κατοικιών, εγγυάται την απαρέγκλιτη τήρηση της διαδικασίας, τις νόμιμες διαδικασίες και την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος.

Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κ.Εν.Α.Κ. το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α. κτιρίων, απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου, κατατάσσοντας αυτό σε μία από τις 9 ενεργειακές κλάσεις, ανάλογα με την ενεργειακή επάρκειά του.

Στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Επίσης, καταγράφονται προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου.

Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφό του.

Επιπλέον, σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, απαιτείται να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης

Το Π.Ε.Α. ισχύει για δέκα χρόνια , εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

Η εταιρεία αναλαμβάνει την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών με αξιοπιστία και συνέπεια.