Αδειοδότηση και τακτοποίηση

Άδειες δόμησης

Η εκτέλεση των περισσότερων εργασιών μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, απαιτεί την έκδοση άδειας δόμησης (οικοδομικής άδειας), η οποία πλέον εκδίδεται ηλεκτρονικά, με φροντίδα και μέριμνα των εμπλεκόμενων μηχανικών. Είτε πρόκειται για κτίρια επαγγελματικής χρήσης , είτε για κτίρια κατοικιών, η εταιρεία προσφέρει το σύνολο των υπηρεσιών, που αφορούν την αδειοδότηση. Ειδικότερα αναλαμβάνουμε όλες τις απαιτούμενες μελέτες, με γνώμονα τις εκάστοτε ανάγκες.

Ανάλογα με το έργο, αλλά και την περιοχή και τις χρήσεις αυτής, απαιτούνται οι ανάλογες εγκρίσεις. Η αλληλουχία των ενεργειών περιλαμβάνει ενδεικτικά :

 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Έλεγχος χρήσεων γης
 • Έλεγχος όρων δόμησης
 • Λήψη απαραίτητων εγκρίσεων (αρχαιολογίας, δασαρχείου, διαμόρφωσης οδού)
 • Προσχέδια
 • Τελικά αρχιτεκτονικά σχέδια
 • Υπόλοιπες μελέτες (στατικών, μηχανολογικών, ενεργειακών)
 • Αμοιβές – παράβολα
 • Έκδοση της άδειας δόμησης

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Η τακτοποίηση αυθαιρέτων είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις πιστοποίησης της νομιμότητας ενός ακινήτου και ειδικότερα μεταβιβάσεων, απαίτησης έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων, ένταξης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, κ.α. Θεμιτή είναι η τακτοποίηση των ιδιοκτησιών προγενέστερα της απαίτησης πιστοποίησης της νομιμότητας του ακινήτου, λόγω αυξητικής τάσης των προστίμων τακτοποίησης. Οι νόμοι τακτοποίησης των αυθαιρέτων χρονολογούνται από το 1977 με τον τελευταίο να έχει ισχύ από το 2017, ενώ παρεμβάλλονται πληθώρα ενδιάμεσων (1983, 2007, 2010, 2011, 2013).

Η νομοθεσία των αυθαιρέτων είναι πολυδαίδαλη, συνεχώς μεταβαλλόμενη και απαιτείται εξαιρετική προσοχή, βαθιά γνώση και ορθή ερμηνεία του νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να προκύπτουν το δυνατό ευνοϊκότερα πρόστιμα. Η εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως, αξιόπιστα και υπεύθυνα  τη διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων, αξιοποιώντας την τακτική διαρκούς ενημέρωση της νομοθεσίας, προσφέροντας ευέλικτες, ευνοϊκές και πάντα νόμιμες λύσεις προστίμων τακτοποίησης.

Γνωστοποιήσεις οικοδομικών εργασιών

Ορισμένες οικοδομικές εργασίες δεν απαιτούν έκδοση ούτε άδειας δόμησης ούτε άδειας εργασιών μικρής κλίμακας, αλλά απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία γνωστοποίησης εργασιών. Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ λαμβάνονται οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Ενδεικτικά, η διαδικασία γνωστοποίησης ακολουθείται μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών χωρίς τη χρήση ικριωμάτων, αλλαγής ή επισκευής δαπέδων, τοποθέτησης ηλιακών θερμοσιφώνων.

Άδειες εργασιών μικρής κλίμακας

Η έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας είναι απαραίτητη για μικρής κλίμακας οικοδομικές εργασίες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, προκειμένου να μην ακολουθείται η διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μεταξύ άλλων, οι εργασίες που προϋποθέτουν την έκδοση  άδειας εργασιών μικρής κλίμακας είναι η τοποθέτηση ικριωμάτων, η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση θερμοπρόσοψης, οι διαρρυθμίσεις και ανακαινίσεις. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά λαμβάνοντας τις  απαραίτητες εγκρίσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς ενώ ο χρόνος έκδοσής της είναι σαφώς μικρότερος από το χρόνο που απαιτείται για την έκδοση άδειας δόμησης. Η εταιρεία αναλαμβάνει τη συνολική διαδικασία έκδοσης αδειών εργασιών μικρής κλίμακας.

Γνωστοποίηση επαγγελματικής δραστηριότητας

Η διαδικασία της γνωστοποίησης, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της δραστηριότητάς του και για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με αυτήν. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, λαμβάνοντας τις εγκρίσεις από τους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς.

 Πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να εγκαταστήσει ή να λειτουργήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη θέση και αποτελεί προϋπόθεση εγκατάστασης ή λειτουργίας αυτής αντίστοιχα. Από την υποβολή της γνωστοποίησης ξεκινά άμεσα η εγκατάσταση ή η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη άδεια. Αυτό ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες ή τις ενέργειες, για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης.

Προϋποθέτει ότι ο χώρος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί όλες τις χωροταξικές ή τεχνικές απαιτήσεις και ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.)

Οι δραστηριότητες που υπόκεινται στην παρούσα φάση σε καθεστώς γνωστοποίησης είναι:

 • μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες
 • καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θέατρα και κινηματογράφοι
 • τουριστικά καταλύματα και πισίνες εντός αυτών
 • κέντρα αποθήκευσης και διανομής
 • εξορυκτικές δραστηριότητες
 • συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
 • εργαστήρια αισθητικής
 • αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία
 • πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες
 • φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών
 • ίδρυση και λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας
 • κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
 • σχολές επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων και οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
 • συνεργεία συντήρησης ή επισκευής αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και συνήθων ή βαρέων οχημάτων
 • πλυντήρια ή/και λιπαντήρια οχημάτων
 • στεγασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
 • υπαίθριοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
 • χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων
 • σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων
 • σχολές, υποκαταστήματα σχολών και κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης οδηγών

Η εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία γνωστοποίησης έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου

Υποχρεωτική καθίσταται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου για όλες τις νέες, αλλά και υφιστάμενες μεταβιβάσεις ακινήτων, όπως επίσης και για τις νέες οικοδομικές άδειες, άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων, δανειακές συμβάσεις με τράπεζες και συνδέσεις με δίκτυα. 

Η Ταυτότητα Κτιρίου, μαζί με το Πιστοποιητικό Πληρότητας τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και αποτελούν στοιχεία ελέγχου.

Η διαδικασία έκδοσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει την εξής διαδικασία :

 • Διενέργεια της αυτοψίας του κτιρίου.
 • Συμπλήρωση ειδικού εντύπου
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/ Πιστοποιητικό Πληρότητας Αυτοτελούς Ιδιοκτησίας

Τα δικαιολογητικά, καθώς και τα στοιχεία πληρότητας που πρέπει να περιληφθούν στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, είναι τα εξής:

 • Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της.
 • Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια.
 • Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού.
 • Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί.
 • Οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.
 • Τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση.
 • Το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,
 • Ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,
 • Το Πιστοποιητικό Πληρότητας για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία της συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών, την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, την έκδοση του πιστοποιητικού πληρότητας και του πιστοποιητικού πληρότητας ταυτότητας κτιρίου.