Κατασκευές

Ανέγερση

Κατά περίπτωση, αναλαμβάνονται εργολαβικά εργασίες εκ θεμελίων ανέγερση κατασκευών, είτε συμβατικού χαρακτήρα από σκυρόδεμα είτε με μεταλλικό φέροντα οργανισμό.

Η αλληλουχία των εργασιών τυπικής και συμβατικής κατασκευής περιλαμβάνει :

Χωματουργικά

Φέροντας οργανισμός σκυροδέματος

Οπτοπλινθοδομές

Υδραυλική εγκατάσταση

Ηλεκτρική εγκατάσταση

Επιχρίσματα

Επενδύσεις τοίχων

Δάπεδα

Κουφώματα

Υαλοπίνακες

Ιματιοθήκες

Ερμάρια κουζίνας

Μαρμαρικά

Σιδηρουργικά

Χρώματα

Μόνωση ή στέγη (κεραμοσκεπή)

Είδη υγιεινής

Αποχέτευση

Θέρμανση - κλιματισμός

Ανελκυστήρας

Περιβάλλοντας χώρος

Αποπεράτωση

Η αποπεράτωση ημιτελούς κατασκευής απαιτεί μεγαλύτερο φόρτο μελετών και κατασκευαστικής επιμέλειας, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Συνήθως, οι κατασκευές παραμένουν σε στάδιο περατωμένου φέροντα οργανισμού για σειρά ετών, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φθορές και αποκολλήσεις, επηρεάζοντας την κατασκευαστική αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται ενδελεχής έλεγχος της υφιστάμενης κατασκευής και στη συνέχεια προσεκτική εξέλιξη των υπολειπόμενων εργασιών. Η εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία αποπεράτωσης, είτε σε εργολαβικό επίπεδο είτε σε επίπεδο επιστάμενης επίβλεψης.

Ανακαίνιση

Η ανάγκη ανακαίνισης προκύπτει συνήθως από την απαίτηση ευθυγράμμισης των υφιστάμενων αναγκών με τις παροχές του ακινήτου. Η εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως τον κατασκευαστικό φόρτο της ανακαίνισης, προβαίνοντας πάντα στη σύνταξη προκαταρκτικών μελετών, πριν την οποιαδήποτε έναρξη εργασιών, προκειμένου να υπάρχει αξιοπιστία, ταχύτητα και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου

Οι διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου αποτελούν την τελευταία, στην κατασκευαστική αλληλουχία, εργασία. Περιλαμβάνει συνήθως τη δημιουργία πλατφορμών, παρτεριών φύτευσης, πέργκολας, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ανάγκες. Η εταιρεία εμπλέκεται τόσο στο σχεδιασμό, όσο και την υλοποίηση της παρέμβασης.

Κολυμβητικές δεξαμενές

Η κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών είναι ιδιαίτερη σαν οικοδομική εργασία, απαιτώντας ειδική αντιμετώπιση. Το φορτία του νερού είναι εξαιρετικά υψηλά, οι απαιτήσεις στεγάνωσης επίσης εξαιρετικά υψηλές, ενώ οι προσφερόμενες λύσεις σε σχήμα, επένδυση και μηχανολογικό εξοπλισμό είναι ποικίλες. Οι κολυμβητικές δεξαμενές διακρίνονται σε :

  1. Σκυροδέματος με υπερχείλιση
  2. Σκυροδέματος με skimmer
  3. Προκατασκευασμένες με μεταλλικά τοιχεία και liner
  4. Λυόμενες κατασκευές
  5. Πολυεστερικές

Η εταιρεία αναλαμβάνει το οικοδομικό τμήμα της κολυμβητικής δεξαμενής με εξειδικευμένα συνεργεία και εμπειρία στον τομέα.

Ασφαλτοστρώσεις

Η εταιρεία αναλαμβάνει μικρής κλίμακας ασφαλτοστρώσεις σε περιβάλλοντες χώρους βιομηχανικών εγκαταστάσεων και οικιστικών ακινήτων, αναλαμβάνοντας και τις απαραίτητες χωματουργικές εργασίες για την έδραση της ασφαλτόστρωσης.